ข่าวประชาสัมพันธ์

ชำระประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์

โครงการ "ชำระประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์" ในเรือนจำอำเภอนางรอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรือนจำ

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง รับมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ประจำปี ๒๕๖๕ Moral Awards ๒๐๒๒ ประเภทชุมชนและองค์กร ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานในพิธี เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมพื้นฐาน ความพอเพียง วินัย สุจริต และจิตอาสา ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ และกระทรวงยุติธรรม

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศผลการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖๕ แห่งทั่วประเทศ เรือนจำอำเภอนางรอง กรมราชทัณฑ์ ผ่านการประเมินระดับดีมาก ( G เงิน) นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำ

ผลงานเรือนจำ

กิจกรรมเรือนจำ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2567

นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ได้ดำเนินการตามนโยบาย ๖ เสาหลักสู่อนาคตราชทัณฑ์ของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๑.การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน ๒.การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล ๓. การปรับปรุงระบบทัณฑปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยา ๔.การสร้างความโปร่งใสโดยยึดหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ๕. การสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ๖. การส่งต่อผู้พ้นโทษ และเรือนจำอำเภอนางรอง มีคะแนนสรุปผลการประเมิน (ไตรมาส ๓) อันดับ ๑ ( ๕๕ คะแนน)

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจรูญ นาคแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจราชการเรือนจำอำเภอนางรอง กรณีปกติ รอบ ๒/๒๕๖๖ โดยมีนายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง รับการตรวจและอำนวยความสะดวก พร้อมมอบนโยบาย และชื่นชมเรือนจำฯที่ตอบสนองนโยบายกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาเรือนจำเรือนจำชั่วคราวทั้ง ๒ แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งงานด้านอื่นๆ ที่ดีอยู่แล้วขอให้รักษามาตรฐานไว้

ผลการประกวดระเบียบแถวสวนสนามลูกเสือและกิจกรรมลูกเสือราชทัณฑ์อาสาพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อชิงเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ว้นที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง มอบหมายส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เข้าประกวดนวัตกรรม " เครื่องคัดแยกเศษอาหาร เพื่อการพัฒนาระบบสุขาภิบาลเรือนจำ" งานประกวดนวัตกรรมการพัฒนางานราชทัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง ภายใต้ชื่อร้าน "วันสุข" ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น ๔ โซน D แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

cropped-download.jpeg

เรือนจำอำเภอนางรอง จัดกิจกรรมเยี่ยมญาติในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับญาติและผู้ต้องขัง

cropped-download.jpeg

ผลการประกวดโครงการราชทัณฑ์ปัสุข

S__27263290

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง นำข้าราชการพนักงานราชการ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ไขว้มือ และกล่าวข้อความประกาศเจตจำนงสุจริต และรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล

cropped-download.jpeg

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

cropped-download.jpeg

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง เข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรจากศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา กรมอนามัย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายศุภภิมิตร เปาริก แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบประกาศนียบัตรให้เรือนจำอำเภอนางรอง เพื่อแสดงว่าเรือนจำอำเภอนางรอง ได้ผ่านการประเมินเรือนจำอาหารปลอดภัยต้นแบบ ระดับ ดีมาก ณ โรงแรม ดิ อิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง จัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และประกาศเจตนารมณ์ “ลดขยะให้เป็นศูนย์” (Zero Waste) ซึ่งบูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองนางรอง โดยมีนางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอนางรอง เป็นประธานในพิธี

314997923_507388291420232_4935084500402188037_n

กรมราชทัณฑ์ ได้รับรางวัล "ITA Award 2022" ประเภทส่วนราชการระดับกรม ที่ขับเคลื่อนภารกิจด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ก้าวสู่อันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม และอันดับ 2 ของหน่วยงานทั่วประเทศจำนวน 8,303 หน่วยงานโดยได้รับผลการประเมินที่ 99.49 คะแนน อยู่ในระดับ AA

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายนาวิน แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ กับเรือนจำอำเภอนางรอง ณ เรือนจำอำเภอนางรอง โดยเปิดทำการสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

☝ เรารัก 💞 ทูลกระหม่อม ☝ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอนางรอง ได้น้อมเกล้าถวายเรือสำเภาไม้มงคล ฝีมือสมาชิกชมรมฯ แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานชมรมฯ ณ ร.ร.หนองกี่พิทยาคม พระองค์ท่านทรงชื่นชมว่าสวยงามมาก พระองค์ท่านชมแล้ว ชมอีกว่าเป็นงานฝีมือที่สวยงาม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความปราบปลื้มใจแก่สมาชิกชมรม TO BE NUNBER ONE เรือนจำอำเภอนางรอง เป็นอย่างยิ่ง

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์
 อธิบดีกรมราชทัณฑ์

นายวัชรพงษ์ บุญสายออ
ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนางรอง
กรกฎาคม 2024
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

ติดต่อเรา

เรือนจำอำเภอนางรอง 107 หมู่ 12 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110  โทรศัพท์  044 666412 

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขัง 044 666413   044 666412 ต่อ 15
เยี่ยมผู้ต้องขัง 044 666412 ต่อ 19
ฝากเงินให้ผู้ต้องขัง 044 666412 ต่อ 16
ซื้อสินค้า อาหาร ฝากผู้ต้องขัง 044 666412 ต่อ 18
E-mail : NangrongPrison107@gmail.com

ที่ตั้ง